Abordare simplificată

Abordare simplificată pentru SFS și siguranța alimentară

Aceasta este o abordare simplă exclusiv pentru investiții care vizează respectarea deplină a reglementărilor tehnice și standardelor UE privind SFS sau a normelor tehnice privind siguranța alimentară, astfel cum sunt prevăzute în DCFTA / AA, cu o  investiție de până la 300.000 Euro și un grant de până la 15%.

Exemple de Investiții Tipice

 • Renovarea unităților de producere și depozitare


 • Depozite post-recoltare 


 • Depozite frigorifice pentru produse perisabile 


 • Echipament de prelucrare, ambalare și etichetare 


 • Sisteme automate de comandă și control 


 • Laboratoare 


 • Costuri de producere și/sau certificare a sistemelor HACCP


Grant Incentive

Procedura de aplicare

Aplicantul completează Formularul de aplicare, care va fi verificat de către Consultantul de Proiect din perspectiva eligibilității

Consultantul de Proiect va oferi suport aplicantului în procesul de elaborare a planului de aliniere, ce va descrie cum investiția respectivă va facilita respectarea de către aplicant cel puțin unei cerințe a Directivelor și Normelor UE, va verifica documentația și va recomanda schimbări după necesitate. Consultantul de asemenea va indica valoarea maximă a investiției propuse.

Dacă aplicantul corespunde criteriilor standard și este acceptat de către bancă, aplicantul va fi rugat să semneze o Scrisoare de Angajament.

În calitate de următorul pas, aplicantul completează aplicația la credit, și atasează un Plan de Investiții (PI) în baza formatului oferit de către Consultantul de Proiect. Consultantul de Proiect verifică planul de investiții și se asigură că acesta corespunde criteriilor de eligibilitate, iar dacă este necesar – oferă recomandări cu privire la schimbarile eventuale. Dacă la aceasta etapă părțile sunt de acord, aplicantul semnează aplicația de credit cu Banca.

Odată ce proiectul este implementat, debitorul (împrumutătorul) expediază o Cerere de Verificare (CV) către Consultantul de Proiect, care la rândul său o transmite Verificatorului.

Verificatorul verifică respectarea parametrilor specificați în Planul de Investiții, și în cazul concluziei pozitive grantul va fi transferat în contul aplicantului.

Criteriul de eligibilitate

Formulare de aplicare

Formularul de aplicare SFS

Criteriile proiectului:

 • respectă una sau mai multe directive relevante ale UE în domeniul protecției mediului, al siguranței lucrătorilor și al calității și siguranței produselor, astfel cum este menționat în directivele prioritare UE

 • O directivă UE (alta decât o directivă UE prioritară) pe care Consultantul de proiect a confirmat-o că debitorul trebuie să o respecte

 • Proiectul nu trebui să beneficieze de un alt grant UE

 • Proiectul trebuie să fie prezentat într-un Plan de investiții acceptabil pregătit de IMM, cu susținerea consultantului de proiectului

 • IMM-urile individuale sunt eligibile pentru credite cumulate de până la 3 milioane Euro (pentru proiecte complexe)

 • Suma împrumutului nu trebuie să depășească 100% din costul investiției proiectului (TVA exclus)

 • Numai cheltuielile efectuate după data încheierii Acordului dintre companie și Instituția de Finanțare Parteneră vor fi considerate investiții eligibile și sunt eligibile pentru un grant de 15%

 • Fiecare proiect pe care Consultant verificator  la validat ca fiind implementat sau finalizat cu succes este eligibil pentru a primi o Plata de stimulare a investițiilor în valoare de 15% din suma finanțată

Cerințe de eligibilitate pentru companie:

 • Sunt eligibile toate IMM-urile conform definiției UE (mai puțin de 250 de angajați și o cifră de afaceri mai mică de 50 milioane Euro sau mai mică de 43 milioane Euro din totalul bilanțului, nu mai mult de 25% de către acționari care depășesc criteriile IMM-urilor) și întreprinderi individuale, (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum este definit în Recomandarea Comisiei Europene din 6 mai 2003 (Recomandarea UE 2003/361) privind definirea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii
  (http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en și http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations)

 • Compania trebuie să fie înregistrată în Moldova, să activeze în primul rând în Moldova și în conformitate cu legile Republicii Moldova.

 • Cel puțin 51% proprietate privată

 • Solicitanții trebuie să respecte criteriile financiare de evaluare a Instituției de Finanțare Parteneră

 • Solicitantul trebuie să respecte lista completă de excluderi a BERD-ului