Directivele prioritare ale UE

Următoarele Directive UE sunt de o importanță critică DCFTA/AA pentru ÎMM din Moldova. Lista este una indicativă, și nu una exhaustivă. Mai multe Directive UE vor fi adăugate aici în viitor. De asemenea, alte Directive UE sau Directive suplimentare pot fi aplicabile mai mult sau mai puțin afacerilor specifice, în dependență de sectorul de activitate. Vă rugăm să ne contactați pentru informație detaliată referitor la Directivele UE relevante pentru afacerea dumneavoastră specifică.

Directive Prioritare UE SPS Proiecte SPS

Referințe privind cadrul legislativ pentru sănătate și igienă

  • Regulamentul (CE) 853/2004 de stabilire a normelor specifice de igienă pentru alimentele de origine animală.
  • Regulamentul (CE) 854/2004 de stabilire a normelor specifice pentru organizarea controalelor oficiale asupra produselor de origine animală destinate consumului uman.
  • Regulamentul (UE) 2017/625 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației alimentare și pentru furaje, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele fitosanitare.
  • Directiva 2004/41 / CE de abrogare a unor directive privind igiena alimentară și condițiile de sănătate pentru producerea și introducerea pe piață a anumitor produse de origine animală destinate consumului uman.
  • Regulamentul (UE) 2016/429 privind bolile transmisibile ale animalelor
  • Regulamentul (CE) nr. 183/2005 de stabilire a cerințelor pentru igiena furajelor.
  • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 931/2011 al Comisiei privind cerințele de trasabilitate.
  • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1793 al Comisiei privind intensificarea temporară a controalelor oficiale și a măsurilor de urgență care reglementează intrarea în Uniune a anumitor mărfuri din anumite țări terțe.
  • Regulamentul (CE) nr. 767/2009 privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor.
Cookie Consent with Real Cookie Banner