Directive UE

Priority EU Directives for Simple Projects

Următoarele Directive UE sunt de o importanță critică DCFTA/AA pentru ÎMM din Moldova. Lista este una indicativă, și nu una exhaustivă. Mai multe Directive UE vor fi adăugate aici în viitor. De asemenea, alte Directive UE sau Directive suplimentare pot fi aplicabile mai mult sau mai puțin afacerilor specifice, în dependență de sectorul de activitate. Vă rugăm să ne contactați pentru informație detaliată referitor la Directivele UE relevante pentru afacerea dumneavoastră specifică.

Directiva 2001/95/CE privind siguranța generală a produselor.

1993/465/EEC – Decizia Consiliului – Module pentru etape diverse a procedurilor evaluării respectării cerințelor și regulilor pentru aplicarea și utilizarea marcajului UE, ce intenționează a fi utilizate în directivele de armonizare tehnică – încurajare pentru implementarea Sistemelor de Management a Calității ISO9000

Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare

Regulamentul (CE) nr.853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animal

Regulamentul (CE) nr. 854/2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman

Directiva 2004/41/CE de abrogare a unor directive privind igiena alimentară și normele sanitar-veterinare referitoare la producția și comercializarea anumitor produse de origine animală destinate consumului uman și de modificare a Directivelor 89/662/CEE și 92/118/CEE ale Consiliului, precum și a Deciziei 95/408/CE a Consiliului

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor

Directiva 2002/99/CE de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman

Directiva 1989/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă – promovarea implementării Sistemului de Management al Securității și Sănătății ISO18000.

Directiva 1989/654/CEE – cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă

Directiva 2009/104/CE privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă (a doua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE)

Directiva 1989/656/CEE privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă

Directiva 1992/58/CEE privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă

Directiva 1990/269/CEE privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători și, în special, de producere a unor afecțiuni dorso-lombare

Directiva 2003/10/CE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (zgomot)

Directiva 2002/44/CE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (vibrații)

Directiva 2009/161/UE de stabilire a unei a treia liste de valori-limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei Consiliului

98/24/CE de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei

Directiva 1999/13/CE – reducerea emisiilor de compuș i organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații

Directiva 1999/92/CE – cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății ș i a securității lucrătorilor expuș i unui potențial risc în medii explosive

Directiva 1992/85/CEE – introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității ș i sănătății la locul de muncă a lucrătoarelor însărcinate ș i a lucrătoarelor care au născut recent sau care alăptează

Regulamentul (CE) nr. 761/2001 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) – promovarea implementării Sistemelor de Management a Mediului ISO14000

Directiva 2008/1/CE – prevenirea și controlul integrat al poluării

Directiva 91/271/CEE – tratarea apelor urbane reziduale

Directiva 2006/11/CE – poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase deversate în mediul acvatic al Comunității

Directiva 94/62/CE – ambalajele şi deşeurile de ambalaje

Directiva 1991/689/CE – deseuri periculoase

Directiva 1999/31/CE – depozitele de deșeuri

Directiva 2000/76/CE – incinerarea deșeurilor

Directiva 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE

Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică și de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și ulterior de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE

Directiva 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor Directiva 2009/125/CE -stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic

Directiva 2010/30/UE privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic

Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

Directiva 2002/96/CE – deșeurile de echipamente electrice și electronice

Directive Prioritare UE SPS Proiecte SPS

Referințe la Regulamente de Sănătate și Igienă – Partea 1

Legislație Orizontală, aplicabilă tuturor matricelor

 • Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare, 29 aprilie 2004 și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animalieră, 29 aprilie 2004 și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 854/2004 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor și modificările ulterioare
 • Directiva 2004/41/CE din 21 aprilie 2004 de abrogare a unor directive privind igiena alimentară și normele sanitar-veterinare referitoare la producția și comercializarea anumitor produse de origine animală destinate consumului uman și de modificare a Directivelor 89/662/CEE și 92/118/CEE ale Consiliului, precum și a Deciziei 95/408/CE a Consiliului și modificările ulterioare
 • Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena furajelor și modificările ulterioare
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 931/2011 al Comisiei din 19 septembrie 2011 privind cerințele în materie de trasabilitate a alimentelor de origine animală stabilite în Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului. Text cu relevanță pentru SEE și modificările ulterioare
 • Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală și de modificare a Deciziei 2006/504/CE. Text cu relevanță pentru SEE și modificările ulterioare
 • Regulamentul (UE) nr. 1079/2013 al Comisiei din 31 octombrie 2013 de stabilire a unor măsuri tranzitorii de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului Text cu relevanță pentru SEE și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE și 96/25/CE ale Consiliului și a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE) și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) și modificările ulterioare
 • Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei Text cu relevanță pentru SEE și modificările ulterioare
 • Regulamentul (UE) nr. 432/2012 al Comisiei din 16 mai 2012 de stabilire a unei liste de mențiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor Text cu relevanță pentru SEE și modificările ulterioare
 • Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei din 9 martie 2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului Text cu relevanță pentru SEE și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produsele alimentare și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (Text cu relevanță pentru SEE) și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aromele și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 2232/96 și (CE) nr. 110/2008 și a Directivei 2000/13/CE (Text cu relevanță pentru SEE) și modificările ulterioare
 • Directiva 95/31/CE a Comisiei din 5 iulie 1995 de stabilire a criteriilor specifice de puritate privind îndulcitorii autorizați pentru utilizare în produsele alimentareText cu relevanță pentru SEE și modificările ulterioare
 • Directiva 95/2/CE a Parlamentului European ș i a Consiliului din 20 februarie 1995 privind aditivii alimentari alții decât coloranții și îndulcitorii și modificările ulterioare
 • Directiva 94/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 1994 privind coloranții autorizați pentru utilizarea în produsele alimentare și modificările ulterioare
 • Directiva 94/35/CEE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 1994 privind îndulcitorii care trebuie utilizați în produsele alimentare și modificările ulterioare
 • Directiva 94/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 1994 de modificare a Directivei 89/107/CEE de apropiere a legislațiilor statelor membre privind aditivii alimentari autorizați pentru utilizare în produsele alimentare destinate consumului uman și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 450/2009 al Comisiei din 29 mai 2009 privind materialele și obiectele active și inteligente destinate să vină în contact cu produsele alimentare (Text cu relevanță pentru SEE) și modificările ulterioare
 • Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare Text cu relevanță pentru SEE și modificările ulterioare

Legislația verticală aplicabilă următoarelor matrice

 • Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Consiliului și al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 1825/2000 al Comisiei din 25 august 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 543/2008 al Comisiei din 16 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește standardele de comercializare a cărnii de pasăre și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 566/2008 al Comisiei din 18 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește comercializarea cărnii provenind de la bovine în vârstă de 12 luni sau mai tinere și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei din 8 august 2008 de stabilire a unei liste a țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care pot fi importate în Comunitate și pot tranzita Comunitatea păsările de curte și produsele de pasăre, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (Text cu relevanță pentru SEE) și modificările ulterioare
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1337/2013 al Comisiei din 13 decembrie 2013 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește indicarea țării de origine sau a locului de proveniență pentru carnea proaspătă, refrigerată sau congelată de animale din specia porcină, ovină, caprină și de păsări de curte și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 119/2009 al Comisiei din 9 februarie 2009 de stabilire a listei țărilor terțe și a părților acestora pentru importul sau tranzitul în Comunitate al cărnii de leporide sălbatice, de anumite mamifere terestre sălbatice și al cărnii de iepuri de crescătorie, precum și cerințele de certificare veterinară (Text cu relevanță pentru SEE) și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 1047/2009 al Consiliului din 19 octombrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole, în ceea ce privește standardele de comercializare a cărnii de pasăre și modificările ulterioare
 • Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei din 12 martie 2010 de stabilire a unor liste de țări terțe, teritorii sau părți ale acestora autorizate să introducă în Uniunea Europeană anumite animale și carne proaspătă, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (Text cu relevanță pentru SEE) și modificările ulterioare
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 636/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 privind un model de certificat pentru comerțul cu vânat sălbatic mare nejupuit Text cu relevanță pentru SEE și modificările ulterioare
 • Directiva 2007/61/CE a Consiliului din 26 septembrie 2007 de modificare a Directivei 2001/114/CE privind anumite sortimente de lapte conservat, parțial sau integral deshidratat și destinat consumului uman și modificările ulterioare
 • Regulamentul (UE) nr. 605/2010 al Comisiei din 2 iulie 2010 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și sănătate publică și de certificare veterinară pentru introducerea în Uniunea Europeană a laptelui crud și a produselor lactate destinate consumului uman (Text cu relevanță pentru SEE) și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) și modificările ulterioare
 • Directiva 2001/110/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind mierea și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 537/2009 al Comisiei din 19 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008, în ceea ce privește lista țărilor terțe din care trebuie să provină anumite produse agricole obținute prin metode de producție ecologică pentru a putea fi comercializate în Comunitate (Text cu relevanță pentru SEE) și modificările ulterioare
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 426/2011 al Comisiei din 2 mai 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 2406/96 al Consiliului din 26 noiembrie 1996 privind stabilirea standardelor comune de piață pentru anumite produse pescărești și modificările ulterioare
 • Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului și modificările ulterioare
 • Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 1184/2006 al Consiliului din 24 iulie 2006 de aplicare a anumitor norme de concurență în domeniul producției și comerțului cu produse agricole (versiune codificată) și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 și modificările ulterioare
 • Directiva 2006/88/CE a Consiliului din 24 octombrie 2006 privind cerințele de sănătate animală pentru animale și produse de acvacultură și privind prevenirea și controlul anumitor boli la animalele de acvacultură și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 1251/2008 al Comisiei din 12 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2006/88/CE a Consiliului în ceea ce privește condițiile și cerințele de certificare pentru introducerea pe piață și importul în Comunitate de animale de acvacultură și produse obținute din aceste animale și de stabilire a unei liste a speciilor-vectori (Text cu relevanță pentru SEE) și modificările ulterioare
 • 543/2011/UE: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 606/2009 al Comisiei din 10 iulie 2009 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în privința categoriilor de produse viticole, a practicilor oenologice și a restricțiilor care se aplică acestora și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pieței vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 și a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2392/86 și a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei din 14 iulie 2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate, mențiunile tradiționale, etichetarea și prezentarea anumitor produse vitivinicole și modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) și modificările ulterioare
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1271/2014 al Comisiei din 28 noiembrie 2014 de autorizare a creșterii limitelor de îmbogățire a vinului produs din strugurii recoltați în 2014 din anumite soiuri de struguri de vin în anumite regiuni vitivinicole sau într-o parte a acestora și modificările ulterioare
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 203/2012 al Comisiei din 8 martie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, în ceea ce privește normele pentru vin ecologic și modificările ulterioare
 • Directiva 2001/112/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind sucurile de fructe și anumite produse similare destinate consumului uman și modificările ulterioare

Legislația referitoare la limitele chimice și microbiologice

Referințe la Regulamentele de Igienă și Sănătate – Partea 2

 • Regulamentul (CE) nr. 41/2009 al Comisiei din 20 ianuarie 2009 privind compoziția și etichetarea produselor alimentare adecvate pentru persoanele cu intoleranță la gluten
 • Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare.
 • Regulamentul (CE) nr. 1441/2007 al Comisiei din 5 decembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare
 • Regulamentul (CE) nr. 2074/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005 de stabilire a măsurilor de aplicare privind anumite produse reglementate de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și organizarea unor controale oficiale prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004.
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1375 al Comisiei din 10 august 2015 de stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezența de Trichinella în carne.
 • Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind controlul salmonellei și al altor agenți zoonotici specifici, prezenți în rețeaua alimentară.
 • Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare
 • Regulamentul (UE) nr. 165/2010 al Comisiei din 26 februarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare în ceea ce privește aflatoxinele
 • Regulamentul (CE) nr. 582/2009 al Comisiei din 3 iulie 2009 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală, în ceea ce privește diclofenacul
 • Regulamentul (CE) nr. 581/2009 al Comisiei din 3 iulie 2009 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală, în ceea ce privește gamitromicina
 • • Regulamentul (CE) nr. 485/2009 al Comisiei din 9 iunie 2009 de modificare a anexei II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală, în ceea ce privește acidul tiludronic și fumaratul de fier
 • Regulamentul (CE) nr. 478/2009 al Comisiei din 8 iunie 2009 de modificare a anexelor I și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală, în ceea ce privește monepantelul
 • Directiva 2001/110/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind mierea
 • Regulamentul (CE) nr. 491/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole
 • Regulamentul (CE) nr. 606/2009 al Comisiei din 10 iulie 2009 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în privința categoriilor de produse viticole, a practicilor oenologice și a restricțiilor care se aplică acestora
 • Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei din 14 iulie 2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate, mențiunile tradiționale, etichetarea și prezentarea anumitor produse vitivinicole
 • Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole
 • Regulamentul (CE) nr. 761/1999 al Comisiei din 12 aprilie 1999 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2676/90 de stabilire a metodelor comunitare de analiză a vinurilor
 • Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului
 • Regulamentul (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 februarie 2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului
 • Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentary
 • Regulamentul (UE) nr. 1129/2011 al Comisiei din 11 noiembrie 2011 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unei liste a Uniunii a aditivilor alimentary
 • Regulamentul (UE) nr. 1130/2011 al Comisiei din 11 noiembrie 2011 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind aditivii alimentari, prin stabilirea unei liste a Uniunii a aditivilor alimentari autorizați pentru utilizarea în aditivii alimentari, în enzimele alimentare, în aromele alimentare și în nutrienți
 • Regulamentul (UE) nr. 1131/2011 al Comisiei din 11 noiembrie 2011 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la glicozidele derivate din steviol
 • Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei din 9 martie 2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
 • Regulamentul (UE) nr. 570/2012 al Comisiei din 28 iunie 2012 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea acidului benzoic – benzoaților (E 210-213) în omologii fără alcool ai vinului
 • Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE
 • Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91
 • Regulamentul (UE) nr. 491/2014 al Comisiei din 5 mai 2014 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru ametoctradin, azoxistrobin, cicloxidim, ciflutrin, dinotefuran, fenbuconazol, fenvalerat, fludioxonil, fluopiram, flutriafol, fluxapiroxad, glufosinat de amoniu, imidacloprid, indoxacarb, MCPA, metoxifenozid, pentiopirad, spinetoram și trifloxistrobin din sau de pe anumite produse
 • Regulamentul (UE) nr. 441/2012 al Comisiei din 24 mai 2012 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește stabilirea limitelor maxime de reziduuri pentru bifenazat, bifentrin, boscalid, cadusafos, clorantraniliprol, clorotalonil, clotianidin, ciproconazol, deltametrin, dicamba, difenoconazol, dinocap, etoxazol, fenpiroximat, flubendiamidă, fludioxonil, glifosat, metalaxil-M, meptildinocap, novaluron, tiametoxam și triazofos în sau pe anumite produse
 • Regulamentul (UE) nr. 520/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de benalaxil, boscalid, buprofezin, carbofuran, carbosulfan, cipermetrin, fluopicolid, hexitiazox, indoxacarb, metaflumizonă, metoxifenozid, paraquat, procloraz, spirodiclofen, protioconazol și zoxamid din sau de pe anumite produse
 • Regulamentul (CE) nr. 839/2008 al Comisiei din 31 iulie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anexele II, III și IV privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe anumite produse
 • Regulamentul (UE) nr. 524/2011 al Comisiei din 26 mai 2011 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținuturile maxime de reziduuri pentru bifenil, deltametrin, etofumesat, izopirazam, propiconazol, pimetrozin, pirimetanil și tebuconazol din sau de pe anumite produse
 • Regulamentul (UE) 2015/401 al Comisiei din 25 februarie 2015 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru acetamiprid, cromafenozidă, ciazofamid, dicamba, difenoconazol, fenpirazamină, fluazinam, formetanat, nicotină, penconazol, pimetrozin, piraclostrobin, tau-fluvalinat și tebuconazol din sau de pe anumite produse
 • Regulamentul (UE) 2015/1101 al Comisiei din 8 iulie 2015 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri aplicabile substanțelor difenoconazol, fluopicolid, fluopiram, isopirazam și pendimetalin din sau de pe anumite produse
 • Regulamentul (UE) 2015/846 al Comisiei din 28 mai 2015 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru acetamiprid, ametoctradin, amisulbrom, bupirimat, clofentezin, etefon, etirimol, fluopicolid, imazapic, propamocarb, piraclostrobin și tau-fluvalinat din sau de pe anumite produse
 • Regulamentul (UE) 2015/845 al Comisiei din 27 mai 2015 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru azoxistrobin, clorantraniliprol, ciantraniliprol, dicamba, difenoconazol, fenpiroximat, fludioxonil, glufosinat de amoniu, imazapic, imazapir, indoxacarb, izoxaflutol, mandipropamid, pentiopirad, propiconazol, pirimetanil, spirotetramat și trinexapac din sau de pe anumite produse
 • Regulamentul (CE) nr. 822/2009 al Comisiei din 27 august 2009 de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținuturile maxime ale reziduurilor pentru azoxistrobin, atrazin, chlormequat, ciprodinil, ditiocarbamați, fludioxonil, fluroxipir, indoxacarb, mandipropamid, triiodură de potasiu, spirotetramat, tetraconazol și tiram din sau de pe anumite produse
 • Directiva Comisiei 2002/27/CE din 13 martie 2002 de modificare a Directivei 98/53/CE ce stabileste metodele de prelevare a probelor și a metodelor de analiză pentru controlul unor contaminanți în produsele alimentare
 • Regulamentul (CEE) nr. 1764/86 al Comisiei din 27 mai 1986 privind cerințele minime de calitate ale produselor pe bază de roșii eligibile pentru acordarea ajutorului pentru producției
 • Regulamentul (CE) nr. 2771/1999 al Comisiei din 16 decembrie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind măsurile de intervenție pe piața untului și smântânii
 • Regulamentul (CE) nr. 273/2008 al Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind metodele de analiză și evaluare calitativă a laptelui și a produselor lactate
 • Recomandarea Comisiei din 14 aprilie 2003 referitor la protecția și informarea publicului referitor la expunerea în rezultatul contaminării continue cu cezium a unor produse din lumea sălbatică ca rezultat a accidentului de la stația de energie nucleară de la Cernobâl
 • Regulamentul (CE) nr. 733/2008 al Consiliului din 15 iulie 2008 privind condițiile de import al produselor agricole originare din țările terțe în urma accidentului produs la centrala nucleară de la Cernobâl
 • Directiva 2012/12/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 aprilie 2012 de modificare a Directivei 2001/112/CE a Consiliului privind sucurile de fructe și anumite produse similare destinate consumului uman